Cenník

Cenník

Úvodná konzultácia alebo posúdenie prípadu (max. 30 minút) je bezplatné.

Cenník mediácie

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore

(fyzické a právnické osoby)

nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

fyzické osoby – podnikatelia 65 EUR/hod
právnické osoby – podnikatelia 130 EUR/hod

majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

do 1 700 EUR, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 65 EUR/hod
od 1 701 do 3 320 EUR 100 EUR/hod
od 3 321 do 6 640 EUR 10 % z hodnoty
od 6 641 do 16 600 EUR 7 % z hodnoty
od 16 601 do 33 200 EUR 5 % z hodnoty
viac ako 33 201 EUR 4 % z hodnoty

Mediácia v občianskych sporoch - fyzické osoby

(susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)

nemajetkové občianske spory 29 EUR/hod
majetkové občianske spory:
do 1 700 EUR, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 60 EUR/hod
viac ako 1 701 EUR: 95 EUR/hod

Mediácia v štátnom sektore

(štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)

nemajetkové a pracovnoprávne spory 33 EUR/hod
majetkové spory v štátnom sektore:
do 3 320 EUR, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 33 EUR/hod
od 3 321 do 6 700 EUR 8 % z hodnoty
od 6 701 do 16 600EUR 5 % z hodnoty
od 16 601 do 33 200EUR 3 % z hodnoty
od 33 201 do 66 400 EUR 2 % z hodnoty
viac ako 66 401 EUR 1 % z hodnoty

Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupiny 1 a 3 sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje ako 1/2 súčtu sadzieb jednotlivých skupín.

Doplňujúce informácie k cenníku:

 • Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania (aj mimo mediačnej dohody) a má korešpondovať s účtovanou odmenou podľa účtovného dokladu a je u mediátora jeho prílohou.
 • Za začatie mediačného konania (zastupovanie klienta), prevzatie sporu, agendy, naštudovanie písomností, alebo iných podkladov dodaných klientom, až po výzvu druhej strane sporu, prináleží jednorazová odmena 40€.
 • Spísanie mediačnej dohody pre každú stranu 15€ .
 • V prípade prijatia návrhu na riešenie sporu mediáciou druhou stranou, sa účtuje hodinová tarifa, podľa uvedeného cenníka.
 • Uvedené hodinové sadzby cien sa účtujú za každú začatú (i neúplnú) hodinu mediačného konania.
 • V prípade odmietnutia riešenia sporu mediáciou druhou stranou, je vystavenie potvrdenia o odmietnutí mediácie druhou stranou, spoplatnené 10€.
 • V prípade odmietnutia riešenia sporu mediáciou druhou spornou stranou sa jednorazové poplatky,  ani iné poplatky nevracajú.
 • Konzultácie, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy pre fyzické osoby/občianske spory a SZČO sú spoplatnené 25€/hod.
 • Konzultácie, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy pre právnické osoby sú spoplatnené 50€/hod.
 • Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme – dohoda alebo zápis – pred začatím mediačného konania.
 • Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie alebo vykonanie tejto služby.
 • Výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny za vykonanie mediátorských služieb sa dohodne písomne medzi mediátorom a účastníkom/účastníkmi mediácie.
 • Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v záujme riešenia prípadu účastníka, ktoré mediátor účtuje osobitne.
 • Mediátor má nárok na úhradu aj neočakávaných nákladov, ktoré nebolo možné vopred jasne stanoviť. V cenníku hodinových odmien, nie sú zahrnuté iné náklady alebo poplatky, ktoré mohli pri výkone mediátorskej činnosti vzniknúť a mediátor ich účtuje samostatne (nad rámec hodinovej tarify).
 • Uvedené poplatky nezahŕňajú poplatky vynaložené na overenie pravosti podpisu, poplatok za uloženie dohody v centrálnom registri listín, ani za spísanie notárskej zápisnice.
 • Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.
 • K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH.